Putna zdravstvana osiguranja SAVA OSIGURANJE - JP Gradska autobuska stanica Leskovac

Pregled stranica
Go to content

Putna zdravstvana osiguranja SAVA OSIGURANJE

PUTNO ZADRAVSTVENO OSIGURANJE
Poštovani putnici

Na autobuskoj stanici u Turističkoj agenciji možete kupiti putno zdravstveno osigranje za putovanje u inostranstvo renomirane osiguravajuće kuće SAVA Osiguranje

Telefon 016 214-005
Radnim danom 07-15
Sa sajta SAVA - OSIGURANJE
Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnostinaša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem ako se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepustite ravaču.
Važi od 01.12.2017. godine: Po novim Uslovima mogu se osigurati zdrava lica od 0 mes WebSite X5 Demo Version a života, koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državl WebSite X5 Demo Version prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Repub WebSite X5
Demo Version ranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) WebSite X5 Demo Version bsp;

Spiskovi lekara

Spiskovi lekara su informativnog karakatera i često se ažuriraj W
ebSite X5 Demo Version ka kod lekara u slučaju nezgode po osnovu Polise za osiguranje lica za vreme put WebSite X5 Demo Version anstvu, pozovete centar APRIL  Beograd, +381 11 36 36 999.

Putno osiguranj WebSite X5 Demo Version ssistance April Beograd.
Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i borav WebSite X5 Demo Version aknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osigur WebSite X5 Demo Version lesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u in WebSite X5 Demo Version e obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog WebSite X5 Demo Ver
sion rati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji WebSite X5 Demo Version 00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, WebSite X5 Demo Version ranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja p WebSite X5 Demo Version 0 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja W
ebSite X5 Demo Version vstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inos WebSite X5 Demo Version eni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.
Osigura WebSite X5 Demo Version o:
 • individualno
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina s WebSite
 • X5 Demo Version e (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova gru We
 • bSite X5 Demo Version še ulazaka / izlazaka iz zemlje
Maksimalan iznos pokrića WebSite X5 Demo Version govorena osigurana suma navedena na polisi.
Premija osi WebSite X5 Demo Version ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osigur WebSite X5 Demo Version a, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pok WebSite X5 Demo Version Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% porez W

ebSite X5 Demo Version uhvaćeno:

 • ambulantno lečenje
 • lekovi i zavoji propisa WebSite X5
 • Demo Version terijal koji je neophodan u toku lečenja preloma i WebSite X5 Demo Version npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana WebSite X
 • 5 Demo Version termoterapija ili fototerapija i drugi slični tret WebSite X5 Demo Version
 • TG dijagnostika
 • bolničko lečenje osiguranika u usta WebSite X5 Demo Version com u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnosti WebSite X5 Demo Version iteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su n WebSite X5 Demo Version ki testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u me WebSite X5 Demo Version ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškovi prevoz WebSite X5 Demo Version do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškovi u WebSite X5 Demo Version ne klinike, ako je to medicinski neophodno i propi WebSite X5 De
 • mo Version bog akutnih bolesti (uključujući operaciju i trošk WebSite X5 Demo V
 • ersion loške usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne WebSite X5 Demo Version .00 EUR
Isključene su obaveze osiguravača ako je bo WebSite X5 Demo Version nastao pre zaključenja odnosno početka važenja pol Web
Site X5 Demo Version ko pojedinačno putovanje u inostranstvo. Osobama k WebSite X5 Demo Version mogućnost ugovaranja godišnje polise osiguranja č WebSite X5 Demo Version toga jesu li na vreme ugovorili osiguranje ili ne
JP Gradska autobuska stanica Leskovac
Vilema Pušmana 33, 16000 Leskovac
> Email: gas.leskovac@gmail.com
> URL: www.gas-leskovac.rs

Prodaja putnih karata Prodaja međunarodnih karataProdaja mesečnih peronskih karata Prodaja zdravstvenih putnih osiguranjaProdavnica mešovite robeIzdavanje potvrda o ceni karataReklamirajte svoje usluge na staniciRezervacije karata na 016 215 550Informacije na telefone 016 215 550 i 016 260 750

Back to content